Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna UODO
odnośnie świadczenia usług

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYPERACTIVE z siedzibą we Wrocławiu (52-129) przy ul. Antonio Vivaldiego 84/1 wpisana do Rejestru CEIDG z numerem NIP 8882738739.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: iod@hyperactive.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora tj. kontaktu, ustaleń w przedmiocie wykonania Umowy na postawie art. 6 ust 1. lit f RODO oraz w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym przede wszystkim podatkowo księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane najpóźniej do momentu przedawnienia ew. roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki niezbędne do wykonania Umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pana prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych),
f) przenoszenia danych,
g) jeśli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w przepisach prawa.
W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@hyperactive.pl.
Zlecamy wykonanie poszczególnych usług usługodawcom, którzy mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.